Rocznik Skrzatuski

„Rocznik Skrzatuski” ISSN 2300-8296 jest inicjatywą powstałą w Roku Skrzatuskim z okazji 25-lecia koronacji Piety Skrzatuskiej. Honorowy patronat nad wydawnictwem objęła Kolegiacka Kapituła Pilska, która w swoich statutach zobowiązała się do dbania i rozsławiania skrzatuskiej Maryi i Jej sanktuarium. Periodyk ten redagowany przez Bibliotekę Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie ukazuje się od 2013 roku jako rocznik. Redaktorem rocznika jest ks. dr Tadeusz Ceynowa.
   Publikowane w nim artykuły dotyczą przede wszystkim zagadnień mariologicznych i historycznych poświęconych kultowi maryjnemu i przeszłości sanktuarium skrzatuskiego. W dziale miscellanea znajdują się rozprawy naukowe oraz źródła do dziejów sanktuarium skrzatuskiego i kultu maryjnego. Ponadto dołączono dział recenzji i sprawozdań dotyczących publikacji traktujących o regionie, a także kalendarium wydarzeń związanych ze Skrzatuszem.

   Rocznik znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Wykaz czasopism naukowych punktowanych z 2019 r.) – 5 punktów. Czasopismo jest indeksowane w międzynarodowych bazach danych:

    - The Central European Journal of Social Science and Humanities (CEJSH, cejsh.icm.edu.pl),
    - ICI Journals Master List (indexcopernicus.com),
    - ERIHPlus (www.dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus),
    - BazHum (www.bazhum.pl),
    - The Central and Eastern European Online Library CEEOL (www.ceeol.com),
    - Polska Bibliografia Naukowa (PBN, pbn.nauka.gov.pl).

   Czasopismo „Rocznik Skrzatuski” jest dostępne zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, przy czym wersja papierowa jest wersją pierwotną. Misją czasopisma jest rozkrzewianie kultu Matki Bożej Bolesnej i Jej sanktuarium w Skrzatuszu w diecezji oraz w całej Polsce.


Redaktor naczelny
ks. dr Tadeusz Ceynowa                                   
Copyright © Rocznik Skrzatuski 2015-2021 Webmaster & Design by Skrzat®